trapezaris
xoumpauli

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές της χώρας και σήμερα

ÁÑÃÏÓ-ÐõñêáãéÜ åêäçëþèçêå ôï ìåóçìÝñé ôçò ÐáñáóêåõÞò 24 Éïõëßïõ, óôçí åßóïäï ôïõ ÷ùñéïý ÌïíáóôçñÜêé ôïõ äÞìïõ ¶ñãïõò Ìõêçíþí. ×Üñç óôç ãñÞãïñç åðÝìâáóç ôçò ÐõñïóâåóôéêÞò ¶ñãïõò ç öùôéÜ áíôéìåôùðßóôçêå Üìåóá ÷ùñßò íá ðñïêáëÝóåé óïâáñÝò æçìéÝò. ÊÜçêáí îåñÜ ÷üñôá êáé ìéá ðáëéÜ áãñïôéêÞ áðïèÞêç. (Eurokinissi-Âáóßëçò Ðáðáäüðïõëïò)
athanasiadis
entaksi
mademoiselle

Υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές της χώρας και σήμερα Σάββατο.

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3) σε Αττική, Ν. Εύβοια, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Κύθηρα, Ηλεία, Αχαΐα, Αιτωλοακαρνανία, νησιά Ιονίου, Β. & Ν. Αιγαίου και Κρήτη.

BoomerangVironas
TOPGAS

Δείτε τον σχετικό χάρτη:

siresiotis

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here