xoumpauli
trapezaris

Σε 24ωρη απεργία σήμερα οι νοσοκομειακοί γιατροί

ÁðåñãéáêÞ êéíçôïðïßçóç, áðü ôçí ÐáíåëëÞíéá ¸íùóç ÔñáõìáôéïöïñÝùí, ìå 5ùñç óôÜóç åñãáóßáò óôçí ÁôôéêÞ 10.00-15.00 ìì. êáé 24ùñç áðåñãßá ãéá ôçí ðåñéöÝñåéá, ôçí ÔåôÜñôç 17 Ïêôùâñßïõ 2018. Ïé ôñáõìáôéïöïñåßò ðñáãìáôïðïßçóáí óõãêÝíôñùóç äéáìáñôõñßáò óôï õðïõñãåßï Õãåßáò. "Ïé ôñáõìáôéïöïñåßò ðïõ õðçñåôïýí óôá Íïóïêïìåßá åßíáé êÜôù ôïõ ïñßïõ áóöÜëåéáò, ìå áðïôÝëåóìá íá õðÜñ÷ïõí ìåãÜëåò êáèõóôåñÞóåéò óôéò äéáêïìéäÝò ôùí áóèåíþí. ÐïëëÝò öïñÝò áíáãêÜæïíôáé óõíïäïß íá ìåôáöÝñïõí áóèåíåßò Þ íá ðåñéöÝñïíôáé ãéá åîåôÜóåéò ìüíïé ôïõò áí êáé Ýêôáêôá ðåñéóôáôéêÜ", áíáöÝñåé ç ÐÏÅÄÇÍ. ÅðéðëÝïí óýìöùíá ìå ôçí Ïìïóðïíäßá, "ï åîïðëéóìüò ãéá ôçí ìåôáöïñÜ ôùí áóèåíþí åßíáé ãéá ôá óêïõðßäéá". (EUROKINISSI/ÓÔÅËÉÏÓ ÌÉÓÉÍÁÓ)
entaksi
mademoiselle
athanasiadis

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρεί σήμερα η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος, καταγγέλλοντας πως με «φιέστες, επικοινωνιακά πυροτεχνήματα και ψέματα δε θωρακίζεται το δημόσιο σύστημα υγείας».

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης προγραμματίζεται και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 12 στο υπουργείο Υγείας.

TOPGAS
BoomerangVironas

Οι γιατροί καταγγέλλουν ελάχιστες προσλήψεις συμβασιούχων με ημερομηνία λήξης, μετακινήσεις προσωπικού και υποδομών από το ένα τμήμα στο άλλο, από το ένα νοσοκομείο στο άλλο, από τα Κέντρα Υγείας στα Νοσοκομεία, «εντέλλεσθε» για 10 και 15 εφημερίες το μήνα, τονίζοντας πως με τον τρόπο αυτό «δεν αντιμετωπίζονται οι τραγικές ελλείψεις σε προσωπικό και υποδομές αποτέλεσμα της διαχρονικής πολιτικής της εμπορευματοποίησης, της υποχρηματοδότησης και της υποστελέχωσης που εφάρμοσαν όλες οι κυβερνήσεις μέχρι τώρα».

«Είμαστε μόλις στην αρχή του δεύτερου κύματος, και το, έτσι και αλλιώς, τραγικά υποστελεχωμένο δημόσιο σύστημα υγείας «ζορίζεται», όπως η ίδια η κυβέρνηση παραδέχεται» σημειώνουν, εξηγώντας πως «το αφήγημα για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας καταρρέει σαν χάρτινος πύργος».


«Ο διπλασιασμός των κρεβατιών ΜΕΘ για τον οποίο πανηγυρίζει η κυβέρνηση αποδεικνύεται φύκια για μεταξωτές κορδέλες» λένε, «Απόδειξη: αντί για αύξηση των διαθέσιμων κλινών ΜΕΘ έχουμε ΜΕΙΩΣΗ σύμφωνα με τα στοιχεία της ίδιας της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας. «1017» στο πρώτο κύμα της επιδημίας, «931» στις 18/09, πολλές από αυτές στα χαρτιά. Το 67% των κλινών ΜΕΘ για Covid-19 είναι ήδη κατειλημμένες και τα δύσκολα είναι μπροστά».

Η ΟΕΝΓΕ καταγγέλλει «μέτρα – ακορντεόν», «υγειονομικά πρωτόκολλα – λάστιχο» και «υποταγή της επιστήμης στα όρια των δημοσιονομικών αντοχών της οικονομίας που σχεδιάζεται με γνώμονα το κέρδος και όχι την ικανοποίηση των αναγκών του λαού».


Στα αιτήματά τους είναι να σταματήσει η υπερεφημέρευση, τα «μπαλώματα» και οι μετακινήσεις προσωπικού, καμία απόλυση επικουρικού, καμία απόλυση συμβασιούχου, μαζικά επαναλαμβανόμενα τεστ με προτεραιότητα στην Υγεία και την Πρόνοια, στους μεγάλους εργασιακούς χώρους, στις κλειστές δομές (σωφρονιστικά ιδρύματα, ψυχιατρικές δομές, δομές προσφύγων και μεταναστών κλπ.) και άμεση επίταξη όλων των δομών και υπηρεσιών του ιδιωτικού τομέα Υγείας και Πρόνοιας και ένταξη τους σε ένα ενιαίο κρατικό σχέδιο, για να μπει σε εφαρμογή ανάλογα με τις ανάγκες.
newsbeast

siresiotis

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here