trapezaris
xoumpauli

ΟΠΕΚΑ – Επίδομα γέννας: Ενημέρωση για τα δικαιολογητικά από το Δήμο Ζωγράφου

athanasiadis

Ενημέρωση για το νέο επίδομα του αλλά και τα δικαιολογητικά που χρειάζονται οι πολίτες απο το κέντρο κοινότητας Δήμου Ζωγράφου.

ΟΠΕΚΑ – Επίδομα γέννας: Το ενημερώνει τους κατοίκους της πόλης ότι ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το επίδομα γέννησης υπ’ αριθμ. Δ11οικ.18523/236/17-02-2020(ΦΕΚ 490 Β’) Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα -Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την εφαρμογή προγράμματος Επιδόματος Γέννησης.

BoomerangVironas

Για κάθε παιδί που γεννιέται εν ζωή στην Ελλάδα από την 1η Ιανουαρίου 2020 καταβάλλεται από το Δημόσιο μέσω του ΟΠΕΚΑ παροχή ύψους δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, υπό τις προϋποθέσεις του ν. 4659/2020 .

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά εντός προθεσμίας τριών μηνών από τη γέννηση του παιδιού: α) στο Υποσύστημα του Πληροφοριακού Συστήματος του Μητρώου Πολιτών για τη δήλωση γέννησης του παιδιού ή β) στην εφαρμογή Επιδόματος Γέννησης Τέκνου του ΟΠΕΚΑ, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης του αιτούντος στο πληροφοριακό σύστημα TAXISnet .

Εναλλακτικά η όλη διαδικασία μπορεί να γίνει και μέσω του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ζωγράφου (Ιωάννου Θεολόγου 22- Ισόγειο ).

Κατηγορίες δικαιούχων
Το επίδομα γέννας χορηγείται στην μητέρα. Σε περίπτωση θανάτου της μητέρας ή εκ μέρους της υπαίτιας εγκατάλειψης του παιδιού, το επίδομα καταβάλλεται στο διαμένοντα νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα πατέρα του παιδιού ή έτερο πρόσωπο εφόσον ασκεί την επιμέλειά του και έχει την ιδιότητα:
α) Έλληνα πολίτη,
β) ομογενούς αλλοδαπού που διαθέτει Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς,
γ) πολίτη κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
δ) πολίτη κράτους που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, ή πολίτη της Ελβετικής Συνομοσπονδίας,
ε) πολίτη τρίτης χώρας, ο οποίος διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια συνεχώς από το 2012 και εντεύθεν, όπως προκύπτει από την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τα έτη αυτά.

Εισοδηματικά κριτήρια
Το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα του νοικοκυριού, όπως υπολογίζεται για τους σκοπούς της ένταξης στο πρόγραμμα, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 40.000 € για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά 10.000 € για κάθε μέλος του νοικοκυριού.

Αναλυτικότερα:
-Μόνη μητέρα χωρίς άλλα παιδιά (αποκτά το 1ο)– ετήσιο εισόδημα έως 60.000€
-Ζευγάρι χωρίς άλλα παιδιά (αποκτούν το 1ο) – ετήσιο εισόδημα έως 70.000€
-Μονογονεϊκή οικογένεια με άλλο 1 ανήλικο παιδί (αποκτά το 2ο) – ετήσιο εισόδημα έως 70.000€
-Ζευγάρι με άλλο 1 ανήλικο παιδί (αποκτούν το 2ο) – ετήσιο εισόδημα έως 80.000€
-Μονογονεϊκή με άλλα 2 ανήλικα παιδιά (αποκτά το 3ο) – ετήσιο εισόδημα έως 80.000€
-Ζευγάρι με άλλα 2 ανήλικα παιδιά (αποκτούν το 3ο) – ετήσιο εισόδημα έως 90.000€
-Μονογονεϊκή με άλλα 3 ανήλικα παιδιά (αποκτά το 4ο) – ετήσιο εισόδημα έως 90.000€
-Ζευγάρι με άλλα 3 ανήλικα παιδιά (αποκτούν το 4ο) – ετήσιο εισόδημα έως 100.000€
Για κάθε επόμενο ανήλικο παιδί στην οικογένεια – μονογονεϊκή ή ζευγάρι – το όριο αυξάνεται κατά 10.000€.

Σε περίπτωση υποβολής αιτήματος στο Κέντρο Κοινότητας, απαιτούνται τα εξής:

1. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής σε ισχύ ή Βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος για ανανέωση, όλων των μελών του νοικοκυριού. (ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ και ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ)*.
2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού
3. Τελευταίο Ε1 (Φορολογική Δήλωση) και Εκκαθαριστικό (ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ)
4. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης**.
5. Βιβλιάριο Τραπέζης IBAN με δικαιούχο τον αιτούντα (ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ)
6. Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου και Ε-mail
7. Για Μονογονεϊκή οικογένεια: απαιτείται η προσκόμιση κάθε πρόσφορου δικαιολογητικού που τεκμηριώνει ότι ένας μόνο γονέας ασκεί κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση με δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, την προσωρινή ή μόνιμη επιμέλεια ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων (ενδεικτικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει ότι είναι άγαμος, σε χηρεία ή διαζευγμένος ή ο έτερος γονέας κρατείται σε σωφρονιστικό κατάστημα). (ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ)

*Για όποια από τα ανωτέρω δικαιολογητικά προβλέπεται διάρκεια ισχύος, αυτά θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την υποβολή της αίτησης.

**Τα προς υποβολή δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπή αρχή ή που σε κάθε περίπτωση δεν έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα, θα πρέπει να είναι νομίμως μεταφρασμένα και επικυρωμένα, όπου δε απαιτείται να φέρουν την επισημείωση της σύμβασης της Χάγης (Apostile)

Χρόνος και τρόπος καταβολής

1. Το επίδομα γέννησης καταβάλλεται σε δύο δόσεις με πίστωση σε ενεργό τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου.